tuyệt bút trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt bút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt bút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt bút

    farawell letter; chefd oeuvre, masterpiece

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt bút

    great work of writing, masterpiece