tuyệt diệt trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt diệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt diệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt diệt

    annihilate, exterminate, wipe out

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt diệt

    annihilate, exterminate, wipe out