tuyệt đối tính trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt đối tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt đối tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt đối tính

    absolutivity