tuyệt đối trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt đối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt đối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuyệt đối

  strict; absolute

  nhà vua có quyền hành tuyệt đối the king had absolute power

  tuyệt đối cấm hút thuốc smoking strictly prohibited

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tuyệt đối

  * adj

  absolute

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tuyệt đối

  absolute, total, complete