tuyệt hậu trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt hậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt hậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt hậu

    without posterity