tuyệt đẳng trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt đẳng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt đẳng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt đẳng

    be far superior, outstanding