tuyệt nhiên trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt nhiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt nhiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt nhiên

    absolutely

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt nhiên

    absolutely