tuyệt đối cấm trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt đối cấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt đối cấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt đối cấm

    absolutely forbidden, prohibited