tuyệt tình trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt tình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt tình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt tình

    to break off all ralations

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt tình

    to break off all relations