tuyệt hảo trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt hảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt hảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt hảo

    perfect; excellent; tiptop

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt hảo

    excellent, perfect