tuyệt quần trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt quần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt quần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt quần

    surpassing, unrivalled