tuyệt sắc trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt sắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt sắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt sắc

    of a perfect beauty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt sắc

    of a perfect beauty