tuyệt chúng trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt chúng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt chúng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt chúng

    eminent, lofty