tuyệt không trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt không trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt không sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt không

    not at all, by no means

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt không

    not at all, by no means