tuyệt mù trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt mù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt mù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt mù

    very far; far and wide; far away