tuyệt giao trong Tiếng Anh là gì?

tuyệt giao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuyệt giao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuyệt giao

    to break off all relations with somebody; to sever all links with somebody; to end relationship with somebody; to break a connection with somebody; to make a break with somebody; to finish with somebody; to part company with somebody

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuyệt giao

    to break off all relations with somebody, sever