lưu trong Tiếng Anh là gì?

lưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu

  to keep; (tin học) to save; to back up

  lưu một tập tin văn bản/dữ liệu to save a text/data file

  lưu dữ liệu vào đĩa to save data to disk

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu

  * verb

  to detain; to keep

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu

  to stop, detain, keep