lưu tệ trong Tiếng Anh là gì?

lưu tệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu tệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu tệ

    defects vices, left by the predecessors

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu tệ

    defects vices, left by the predecessors