lưu dung trong Tiếng Anh là gì?

lưu dung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu dung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu dung

    * khẩu ngữ

    như lưu dụng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lưu dung

    (khẩu ngữ) như lưu dụng