lưu ký trong Tiếng Anh là gì?

lưu ký trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu ký sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu ký

    deposit

    lưu ký tiền ở ngân hàng place with a bank, deposit money in a bank