lưu diễn trong Tiếng Anh là gì?

lưu diễn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu diễn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu diễn

    to go on tour

    ban nhạc sẽ đi lưu diễn vào tháng tới the band will go on tour next month

    đưa đoàn kịch đi lưu diễn to take a theatre company on tour

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu diễn

    to go on tour