lưu thú trong Tiếng Anh là gì?

lưu thú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu thú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu thú

    stationed at a distant military post