lưu sa trong Tiếng Anh là gì?

lưu sa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu sa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu sa

    * dtừ

    quicksand