lưu cư trong Tiếng Anh là gì?

lưu cư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu cư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu cư

    reside, stay