lưu hóa trong Tiếng Anh là gì?

lưu hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu hóa

  to vulcanize

  lưu hóa cao su to vulcanize rubber

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu hóa

  Vulcanize

  Lưu hóa cao su: To vulcanize rubber

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu hóa

  to vulcanize