lưu ly trong Tiếng Anh là gì?

lưu ly trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu ly sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu ly

    crystal gem; drift about at large, be driven from home by poverty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu ly

    crystal gem, drift about at large, be driven from home by