lưu đồ trong Tiếng Anh là gì?

lưu đồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu đồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu đồ

    flowchart