lưu kho trong Tiếng Anh là gì?

lưu kho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu kho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu kho

    storage