lưu ban trong Tiếng Anh là gì?

lưu ban trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu ban sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu ban

  to repeat a year/class/grade

  học kém nên bị lưu ban to have to repeat a class because of bad performance

  có bao nhiêu học sinh bị lưu ban? how many pupils are repeating their year?

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu ban

  Repeat a class

  Học kém bị lưu ban: to have to repeat a class because of bad performance