lưu bến trong Tiếng Anh là gì?

lưu bến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu bến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu bến

    detention in port