lưu lạc trong Tiếng Anh là gì?

lưu lạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu lạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu lạc

  * đtừ

  to drift

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu lạc

  * verb

  to drift

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu lạc

  to drift, wander