lưu trú trong Tiếng Anh là gì?

lưu trú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu trú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu trú

  to stay

  kéo dài thời gian lưu trú to extend one's stay; to stay longer than planned

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu trú

  Reside temporarily

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu trú

  reside temporarily