lưu vân trong Tiếng Anh là gì?

lưu vân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu vân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu vân

    rhyolite