lưu suất trong Tiếng Anh là gì?

lưu suất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu suất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu suất

    road capacity, rate of flow