lưu li trong Tiếng Anh là gì?

lưu li trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu li sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu li

    precious pearl

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu li

    precious pearl