lưu xứ trong Tiếng Anh là gì?

lưu xứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu xứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu xứ

    transportation

    người bị lưu xứ person sentenced to be transported