lưu giữ trong Tiếng Anh là gì?

lưu giữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu giữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu giữ

    to stop, keep, detain, hold, store