lưu manh trong Tiếng Anh là gì?

lưu manh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu manh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu manh

  scoundrel; dishonest

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu manh

  * adj

  scoundred

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu manh

  scoundrel, villain