lưu ý trong Tiếng Anh là gì?

lưu ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu ý

  to pay attention to...

  đề nghị lưu ý đến vấn đề nói trên please pay attention to the above question

  xin quý vị lưu ý your attention please, ladies and gentlemen

  note; nb

  lưu ý : chủ nhật không có xe buýt note: there are no buses on sundays

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu ý

  pay attention tọ

  Đề nghị lưu ý đến vấn đề nói trên: Please pay attention to the above-said question

  lưu ý ai đến vấn đề gì: To draw (direct) someone's attention to some matter

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu ý

  to pay attention, note