lưu ngụ trong Tiếng Anh là gì?

lưu ngụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu ngụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu ngụ

    sijourn