lưu dụng trong Tiếng Anh là gì?

lưu dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu dụng

  to re-employ

  công chức lưu dụng re-employed civil servants

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu dụng

  Keep for use, keep in office (from a former regime)

  công chức lưu dụng: Civil servants kept in office from a former regime

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu dụng

  keep for use, keep in office (from a former regime)