lưu cầm trong Tiếng Anh là gì?

lưu cầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu cầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu cầm

    detain