lưu loát trong Tiếng Anh là gì?

lưu loát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu loát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lưu loát

  fluent

  văn lưu loát fluent style

  ăn nói lưu loát to be fluent in speech; to be a fluent speaker; to have a way with words

  flowingly; fluently

  nói tiếng anh lưu loát to be fluent in english; to speak fluent english; to speak english fluenly

  trả lời lưu loát bằng tiếng pháp to answer in fluent french

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lưu loát

  Fluent, smooth and ready

  Nói tiếng anh lưu loát: To speak english fluenly, to speak fleent English

  văn lưu loát: A fluent style, an easy style

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lưu loát

  fluent