lưu tinh trong Tiếng Anh là gì?

lưu tinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu tinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu tinh

    shooting star