lưu trữ dữ kiện trong Tiếng Anh là gì?

lưu trữ dữ kiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu trữ dữ kiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu trữ dữ kiện

    database