lưu lượng tiền trong Tiếng Anh là gì?

lưu lượng tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu lượng tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lưu lượng tiền

    flow of money, liquidity