lưu danh hậu thế trong Tiếng Anh là gì?

lưu danh hậu thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưu danh hậu thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưu danh hậu thế

    to make history; to go down in history; to go down to posterity