đi xem phim trong Tiếng Anh là gì?

đi xem phim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi xem phim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi xem phim

    to go to the cinema/movies/pictures

    mỗi tuần bạn đi xem phim mấy lần? how many times a week do you go to the pictures?

    người hay đi xem phim cinemagoer; moviegoer