đi cầu trong Tiếng Anh là gì?

đi cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi cầu

    to go to stool; to stool; to defecate; to relieve oneself

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đi cầu

    (địa phương) Go to stool

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi cầu

    to go to the toilet, go to the bathroom, defecate