đi lâu trong Tiếng Anh là gì?

đi lâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi lâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi lâu

    to be gone a long time